Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1. Těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále také jen „všeobecné podmínky“) se upravuje vztah mezi obchodní společností FreshFlow Systems s.r.o., se sídlem Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany, IČ: 24299057, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C vložka 194216 (dále jen „Poskytovatel“) a registrovaným uživatelem a/nebo zájemcem o registraci a užívání počítačového programu Poskytovatele, propojujícího kalendář, kontakty a úkoly s názvem FreshFlow (dále jen „Uživatel“). FreshFlow je dostupný prostřednictvím webových stránek www.freshflow.app a mobilní aplikace, a který blíže popsán v návodech dostupných na webových stránkách Poskytovatele (dále jen „Software“). Uživatel je oprávněn určit další spolupracující osoby, které budou mít přístup k jeho uživatelskému účtu nebo jeho části a budou využívat Software v souladu se všeobecnými podmínkami v rámci uživatelského účtu Uživatele (dále jen „Spolupracující osoby“). Spolupracující osoba si v rámci uživatelského účtu Uživatele zřídí podúčet, do kterého bude mít Uživatel omezený přístup. Uživatel si v rámci svého uživatelského účtu může nastavit, do kterých částí uživatelského účtu nebude mít Spolupracující osoba přístup. Uživatel je odpovědný za jednání Spolupracujících osob při využívání Software a zavazuje se, že seznámí tyto osoby s podmínkami užívání Software a oznámí Poskytovateli případná porušení užívání Software Spolupracujícími osobami. Uživatel má povinnost sdělit Poskytovateli na vyžádání identifikační údaje Spolupracujících osob, nebudou-li Poskytovateli známé z údajů archivovaných v Software. Za všechny podúčty Spolupracujících osob odpovídá Uživatel.

2. Tyto všeobecné podmínky upravují závazná pravidla a podmínky užívání Softwaru a upravují práva a povinnosti Uživatele. 

3. Přijetím těchto všeobecných podmínek s nimi Uživatel vyjadřuje bezvýhradný souhlas. 

4. Přijetím těchto všeobecných podmínek Uživatel potvrzuje, že si všeobecné podmínky přečetl a porozuměl jim. Tímto souhlasem se všeobecné podmínky stávají závazné a Uživatel projevuje vůli být těmito podmínkami vázán po celou dobu poskytování a  užívání Softwaru.

5. Software byl vyvinut primárně pro použití při podnikatelské činnosti Uživatele.

II. Smlouva

1. Akceptací těchto všeobecných podmínek dojde k uzavření smlouvy mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem a případně také Spolupracujícími osobami se řídí těmito všeobecnými podmínkami. 

2. Poskytovatel je oprávněn tyto všeobecné podmínky jednostranně změnit v přiměřeném rozsahu, např. z důvodu změny právních předpisů či jiných regulatorních změn nebo v důsledku změny funkcionalit Softwaru. Rozhodne-li se Poskytovatel tyto všeobecné podmínky změnit, vyrozumí Uživatele o jejich změně alespoň 15 dní před zamýšlenou účinností změny, a to písemně, elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy uvedené Uživatelem při registraci. 

3. V případě, že Uživatel nesouhlasí se změnou všeobecných podmínek, je povinen o tom písemně vyrozumět Poskytovatele, a to nejpozději v den předcházející dni, kdy má avizovaná změna všeobecných podmínek vstoupit v účinnost, s tím, že změnu všeobecných podmínek odmítá a licenční smlouvu z tohoto důvodu vypovídá. Odmítnutím změny všeobecných podmínek dojde k vypovězení licenční smlouvy. V případě, že Uživatel bude Software Poskytovatele užívat i po účinnosti změny všeobecných podmínek, platí, že tím vyjadřuje souhlas se změnou všeobecných podmínek a změněné všeobecné podmínky se pro Uživatele, a tedy i pro Spolupracující osoby, stávají závazné.

III. Podmínky licence k užívání Softwaru

1. Poskytovatel licenční smlouvou uděluje Uživateli oprávnění k výkonu práva užít Software za podmínek uvedených v těchto všeobecných podmínkách, a to na dobu platnosti smlouvy. Uživatel se zavazuje poskytnout za tuto licenci Poskytovateli licenční poplatek, a to ve výši určené aktuálním Ceníkem Poskytovatele uveřejněném na webu Poskytovatele (tedy i zdarma), není-li mezi Poskytovatelem a Uživatelem dohodnuto jinak,. 

2. Software je přístupný Uživateli prostřednictvím rozhraní Poskytovatele pomocí sítě internet a prostřednictvím mobilní aplikace pro podporovaná mobilní zařízení. 

3. Licence k Softwaru se poskytuje jako nevýhradní, bez teritoriálního omezení, za účelem jeho využití zejména k podnikatelské činnosti Uživatele a Spolupracujících osob. 

4. Uživatel není oprávněn udělit podlicenci ani postoupit licenci třetí osobě, s výjimkou povolení užití Software Spolupracujícími osobami. 

5. Podmínkou udělení přístupu k užívání placené i neplacené verze Softwaru Uživateli je registrace Uživatele na webových stránkách www.freshflow.app nebo prostřednictvím mobilní aplikace. Registrace může být provedena přes Google nebo pomocí e-mailu a hesla. Při registraci e-mailem Uživatel obdrží e-mail s autorizačním linkem, který musí potvrdit. K vytvoření uživatelského účtu dojde kliknutím na autorizační link zaslaný v potvrzovacím e-mailu. V případě registrace přes Google používá Uživatel svůj účet zřízený na Google na přístup na webovou stránku Poskytovatele. Po zřízení uživatelského účtu si Uživatel může přes svůj účet objednat placenou verzi Softwaru. Uživatel je povinen uvést při registraci pravdivé kontaktní údaje a udržovat je aktuální v průběhu trvání smlouvy. Poskytovatel je oprávněn zasílat Uživateli prostřednictvím kontaktních údajů veškerá sdělení, která se týkají Softwaru. 

6. Uživatel je odpovědný za bezpečné uchování přístupových údajů k Softwaru a jejich ochranu před zneužitím. Uživatel není oprávněn sdělit své přístupové údaje k Softwaru třetí osobě, čímž není dotčena úprava Spolupracujících osob Uživatele dle ustanovení čl. I odst. 1 všeobecných podmínek. Poskytovatel nenese zodpovědnost za zneužití přístupových údajů Uživatele. 

7. Uživatel není oprávněn žádným způsobem zasahovat do Softwaru, zejména není oprávněn činit si z něj kopie nebo zasahovat do zdrojového kódu Softwaru. Uživatel se zavazuje, že nebude kopírovat zdrojový kód Softwaru, jakoukoliv jeho část upravovat, vytvářet na základě zdrojových kódů počítačové programy od Softwaru odvozené, zpětně Software překládat, dekompilovat nebo se pokoušet jej jiným způsobem extrahovat, nebude vyvíjet žádnou činnost, která by mohla vést k přetížení databázových systémů, které jsou součástí Softwaru a způsobit tak špatnou činnost serverů či jiného hardwaru Poskytovatele, nebo ohrozit soukromí a bezpečnost dat Poskytovatele, resp. ostatních uživatelů Software. 

8. Pokud aktivity Uživatele vyvolají v Poskytovateli pochybnosti o řádném užívání Softwaru, o dodržování podmínek této smlouvy nebo právních předpisů, například tím, že se Uživatel připojuje z více IP adres v jeden okamžik, má Poskytovatel právo okamžitě ukončit užívací právo Uživatele a přístup k Softwaru, popř. k některým jeho funkcionalitám, Uživateli zablokovat.

IV. Databáze

1. Data vkládaná do Softwaru Uživatelem mohou vytvořit databázi Uživatele, který data zadal a metodicky nebo systematicky uspořádal (dále jen „Databáze“). 

2. Uživatel je pořizovatelem ve vztahu k Databázi ve smyslu § 89 autorského zákona. 

3. Uživatel se zavazuje, že jako pořizovatel Databáze bude vytěžovat a zužitkovávat obsah této databáze pouze způsobem v souladu s právními předpisy, který nezasahuje do práv třetích osob a do autorských práv k Softwaru. Uživatel se zejména zavazuje, že neprovede zužitkování obsahu Databáze jejím zpřístupněním v elektronické podobě, on-line přístupem na servery Poskytovatele nebo prostřednictvím log-in do Softwaru jiným osobám s výjimkou funkcí, které sám Software v rámci svých funkcionalit umožňuje. Bez omezení může Uživatel vytěžovat a zužitkovávat obsah Databáze v tištěné podobě. 

4. Uživatel je zodpovědný za zálohování dat a veškerého obsahu uloženého v Databázi. V případě, že Uživatel provede jakékoliv změny v obsahu Databáze, například nahodilý výmaz dat, Poskytovatel není odpovědný za uvedení obsahu do původního stavu.

V. Ochrana osobních údajů (zpracovatelská smlouva)

1. Uživatel bude užívat Software mimo jiné tak, že do Databáze bude ukládat osobní údaje svých klientů, které bude jakožto správce zpracovávat, a to na základě důvodů zpracování osobních údajů stanovených relevantními předpisy na ochranu osobních údajů, případně na základě souhlasů klientů Uživatele se zpracováním osobních údajů, udělených těmito osobami Uživateli. V případě, že Uživatel určil Spolupracující osoby, je povinen zajistit, že bude vystupovat v pozici správce či společného správce osobních údajů, které do Databáze, resp. Software, vloží tyto Spolupracující osoby, a že bude mít oprávnění uzavřít s Poskytovatelem ujednání týkající se nakládání s těmito osobními údaji. 

2. Ze strany Poskytovatele tak může docházet ke zpracovávání osobních údajů klientů Uživatelů a osobních údajů Spolupracujících osob. Z toho důvodu se v tomto článku stanovují vzájemná práva a povinnosti při zpracování osobních údajů klientů a Spolupracujících osob Uživatele, které budou ukládány do Databáze, zejména pak vymezit rozsah těchto osobních údajů, které budou Poskytovatelem jakožto zpracovatelem zpracovávány, účel pro který budou tyto osobní údaje Poskytovatelem zpracovávány, podmínky a záruky Poskytovatele z hlediska technických a organizačních opatření k zabezpečení ochrany těchto osobních údajů a některá další související práva a povinnosti, a to v souladu s relevantními předpisy na ochranu osobních údajů. 

3. Uživatel opravňuje Poskytovatele ke zpracovávání osobních údajů uložených v Databázi, tj. osobních údajů typu kontaktní údaje shromažďovaných od klientů a Spolupracujících osob Uživatele:

– v rozsahu, v jakém je oprávněn či pověřen ke zpracování osobních údajů sám Uživatel,

– po dobu účinnosti smlouvy, a dále po dobu nezbytnou pro vypořádání vzájemných práv a povinností smluvních stran. 

Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje uložené v Databázi výhradně za účelem plnění smlouvy s Uživatelem. 

4. Údaje budou Poskytovatelem zpracovávány automatizovaně i manuálně. Poskytovatel bude v rámci zpracování údaje zejména shromažďovat, ukládat na nosiče informací, uchovávat, blokovat a likvidovat. 

5. Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje pouze na základě pokynů Uživatele uvedených v těchto všeobecných podmínkách; v případě, že podle názoru Poskytovatele určitý pokyn porušuje relevantní předpisy na ochranu osobních údajů, informuje o tom bez zbytečného odkladu Uživatele. 

6. Uživatel tímto ukládá Poskytovateli zpracovávat osobní údaje na území EHS a na zařízeních umístěných na území EHS. Poskytovatel je oprávněn vyžádat si další pokyny Uživatele v potřebném rozsahu. Pokud Poskytovatel dospěje k názoru, že provedení pokynu uděleného Uživatelem povede nebo by mohlo vést k porušení povinností Poskytovatele dle příslušných právních předpisů nebo této zpracovatelské smlouvy nebo smlouvy, je povinen bez zbytečných odkladů informovat Uživatele o nesprávnosti takového pokynu spolu s uvedením důvodů jeho nesprávnosti a požádá jej o udělení nového pokynu.

7. Pokud Poskytovatel zjistí, že Uživatel anebo jakákoliv třetí osoba, jež spravuje nebo zpracovává osobní údaje, porušuje povinnosti stanovené relevantními předpisy na ochranu osobních údajů, Poskytovatel na tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně upozorní Uživatele a pozastaví zpracování osobních údajů, ve vztahu k nimž dochází k porušení, do odstranění takového porušení. 

8. Poskytovatel se zavazuje, že s daty uloženými v Databázi bude nakládat jako s obchodním tajemstvím Uživatele, zejména nebude bez souhlasu Uživatele kopírovat obsah Databáze nebo jinak manipulovat s datovými soubory a tyto zpřístupňovat neautorizovaným osobám. Toto se nevztahuje na nezbytné technické zálohy pro případ technické správy této databáze, Softwaru, serverů nebo počítačové sítě Poskytovatele, které Poskytovatel potřebuje pro zajištění provozu Softwaru a Databáze nebo na vyřízení dotazu či požadavku Uživatele přes zákaznickou podporu Poskytovatele nebo na odhalení, prevenci aktivit směřujících ke zneužití Softwaru, serverů Poskytovatele či ohrožení jejich bezpečnosti a bezpečnosti dat uložených na serverech Poskytovatele. 

9. Poskytovatel přijme opatření zabraňující neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů v Databázi obsahujících osobní údaje ve smyslu čl. 32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“). Za vhodná technická a organizační opatření na straně Poskytovatele se považují:

ochrana médií a zařízení obsahujících osobní údaje (dokumenty, CD, servery, datová úložiště apod.) před neoprávněným přístupem elektronickým zabezpečením prostor, ve kterých jsou uloženy; 

ve vztahu k osobním údajům uchovávaným v elektronické ochrana před neoprávněným přístupem, ztrátou, zničením, pozměněním nebo neoprávněným zpřístupněním těchto osobních údajů prostřednictvím zavedení přístupových práv, bezpečnostních záloh, antivirové ochrany a šifrování;

určení pověřených zaměstnanců, kdy pouze tito zaměstnanci jsou oprávněni k přístupu a zpracování osobních údajů;

řádné poučení zaměstnanců Poskytovatele, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, o způsobu zpracování osobních údajů dle této smlouvy a o technických a organizačních opatřeních k zabezpečení osobních údajů přijatých v této souvislosti;

průběžné pořizování elektronických záznamů, které umožní určit a ověřit kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány, a to po období dvou let počítáno zpětně.  

Poskytovatel se zavazuje průběžně vyhodnocovat přijatá technická a organizační opatření a testovat jejich účinnost. Na žádost Uživatele poskytne Poskytovatel Uživateli vždy aktuální seznam přijatých technických a organizačních opatření. 

10. Poskytovatel zohledňuje povahu zpracování, je Uživateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění povinnosti Uživatele reagovat za poplatek na žádosti o výkon práv subjektu údajů. 

11. Poskytovatel je Uživateli nápomocen za poplatek při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Poskytovatel k dispozici.

12. V případě ukončení smlouvy, Poskytovatel zahájí likvidaci veškerých osobních údajů v Databázi v přiměřené lhůtě, která nebude delší než tři měsíce od ukončení smlouvy. 

13. Poskytovatel je oprávněn na základě písemné smlouvy (v to počítaje i elektronickou formu) pověřit zpracováním údajů další zpracovatele (subzpracovatele), a to za stejných podmínek a ve stejném rozsahu, jak je uvedeno v těchto všeobecných podmínkách. Aktuální seznam subzpracovatelů je dostupný v sídle Poskytovatele nebo na vyžádání v elektronické podobě. 

14. Poskytovatel se zavazuje neposkytnout žádné třetí osobě osobní údaje klientů a klientů Spolupracujících osob Uživatele bez předchozího písemného souhlasu Uživatele, a to s výjimkou případů, kdy k tomu má zákonnou povinnost. 

15. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou potřebnou součinnost, informace a podklady pro zajištění souladu plnění dle smlouvy s relevantními předpisy na ochranu osobních údajů. 

16. Souhlasem s těmito všeobecnými podmínkami uděluje Uživatel souhlas i se shromažďováním, používáním a zveřejněním svého obsahu a dat Poskytovatelem, a to na základě důvodu zpracování osobních údajů stanovených relevantními právními předpisy. Pokud je zákonem vyžadováno udělení zvláštního souhlasu Uživatele pro nakládání s jeho osobními údaji a obsahem, je Poskytovatel povinen o tento souhlas zažádat mimo rámec těchto všeobecných podmínek. 

17. V případě, že Uživatel shromažďuje osobní údaje třetích osob, je povinen s těmito údaji nakládat v souladu s relevantními platnými právními předpisy. Uživatel prohlašuje, že plní veškeré povinnosti stanovené mu GDPR a souvisejícími předpisy, že je dle GDPR oprávněn osobní údaje třetích osob zpracovávat jako správce osobních údajů a že je oprávněn přijmout tyto Zásady zpracování Poskytovatelem jako zpracovatelem osobních údajů.

18. V případě, že porušením povinností při zpracování osobních údajů ze strany Uživatele vznikne Poskytovateli jakákoli újma, zavazuje se ji Uživatel Poskytovateli nahradit včetně náhrady účelně vynaložených nákladů a nákladů právního zastoupení.

VI. Práva a povinnosti Poskytovatele

1. Poskytovatel se zavazuje, že Software bude dostupný a využitelný zpravidla 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 

2. Poskytovatel má právo operativně provádět nutné zásahy na svém hardwarovém vybavení, na kterém je uložen Software nebo Databáze a provádět pravidelné údržby, opravy a up-grade Softwaru, a to zpravidla mimo pracovní dny a mimo pracovní dobu (tj. od 7.00 – do 20.00), přičemž při těchto zásazích může dojít k částečné či úplné odstávce Softwaru Poskytovatele nebo Databáze. V případě, že bude třeba provést opravu, či úpravu Softwaru mimo tento čas v rozsahu větším než 30 minut, Poskytovatel o tom včas Uživatele vyrozumí, nejméně však 24 hodin předem, a to prostřednictvím oznámení zaslaného do sekce Oznámení v uživatelském účtu Uživatele. Tato povinnost se netýká situací, které nejsou možné předvídat předem. 

3. Uživatel bere na vědomí, že s ohledem na povahu a stupeň vývoje Software, může být dočasně omezen přístup Uživatele a Spolupracujících osob k Softwaru či do Databáze. Poskytovatel nezaručuje Uživateli, že Software Poskytovatele splní požadavky Uživatele na jeho funkčnost a jeho užívání bude včasné, bezpečné či bezchybné. Poskytovatel nijak nezaručuje, že data a výstupy zpracovávané pomocí Softwaru budou přesné či spolehlivé, ani že případné nedostatky Softwaru budou odstraněny. Na poskytnutý Software Poskytovatele se nevztahují žádné záruky ani jiné podmínky (včetně jakýchkoliv mlčky předpokládaných podmínek týkajících se uspokojivé jakosti, vhodnosti pro určitý účel nebo shody s popisem) s výjimkou těch, které jsou výslovně uvedeny v těchto všeobecných podmínkách. 

4. Poskytovatel je oprávněn umisťovat do uživatelského prostředí Software reklamu ve formě bannerů. 

5. Uživatel je oprávněn využít službu zákaznické podpory Poskytovatele, na kterou může Uživatel prostřednictvím nástroje podpory na internetových stránkách Poskytovatele nahlásit závadu Softwaru, případně kontaktovat zákaznickou podporu Poskytovatele prostřednictvím e-mailové adresy: support@freshflow.app

6. Poskytovatel může čas od času vyvinout novou funkcionalitu, úpravu nebo vyšší verzi Softwaru. V případě, že se tak stane, je Poskytovatel oprávněn bez dalšího tuto novou funkcionalitu, úpravu nebo vyšší verzi Softwaru bez dalšího implementovat, za předpokladu, že za tuto implementaci nebude požadovat dodatečné platby. 

7. Poskytovatel je však oprávněn za využití nové funkcionality, úpravy nebo vyšší verze Software požadovat dodatečné platby. V takovém případě implementaci Uživateli nabídne k využití. Přijetím této nabídky se automaticky tyto všeobecné podmínky rozšíří i na tuto novou část Softwaru s podmínkou, že v případě úplatné nabídky bude odpovídajícím způsobem po dohodě stran navýšen licenční poplatek hrazený Uživatelem. 

8. Poskytovatel se nezavazuje k dodávání aktualizací Softwaru.

VII. Práva a povinnosti Uživatele

1. Uživatel bere na vědomí, že funkčnost Softwaru se může odvíjet od kvality zařízení, které Uživatel používá. Přístup k Softwaru je možný prostřednictvím internetových prohlížečů Google Chrome 30+, Mozilla Firefox 40+, Internet Explorer 10+, Safari 7+, Vivaldi 1+ nebo Opera 34+. Mobilní aplikace je dostupná pro mobilní telefony s operačními systémy iOS a Android. Software neklade žádné zvláštní požadavky na operační systém Uživatele. 

2. Uživatel nese plnou odpovědnost za obsah, který do Softwaru, resp. Databáze, vloží sám nebo s ním Spolupracující osoby. To platí i v případě obsahu vloženého v důsledku viru, hackerského útoku nebo jinou chybou Uživatele nebo ztrátou, byť dočasnou, kontroly Uživatele nad jeho účtem. Poskytovatel nemá povinnost provádět kontrolu obsahu vloženého Uživatelem, je k tomu však oprávněn, a to zejména v případě, kdy má podezření, že obsah vkládaný Uživatelem do Databáze, resp. do Software, je v rozporu s těmito všeobecnými podmínkami nebo právními předpisy. 

3. Je zakázáno jednání a vkládání obsahu do Softwaru Poskytovatele či Databáze, které: není v souladu s platnými právními předpisy; 

není v souladu s dobrými mravy; 

by mohlo obtěžovat jiné uživatele Softwaru nebo třetí osoby; 

by mohlo poškozovat pověst Poskytovatele; 

slouží k šíření nevhodného obsahu; nebo 

porušuje práva či soukromí ostatních uživatelů nebo třetích osob. 

4. V případě, že bude zjištěn zakázaný obsah nebo jednání Uživatele, které by bylo v rozporu s těmito všeobecnými podmínkami, je Poskytovatel oprávněn: 

omezit Uživateli přístup do Softwaru; 

smazat či odmítnout vložení zakázaného obsahu; 

vypovědět licenční smlouvu bez výpovědní doby a bez náhrady zaplaceného licenčního poplatku,

– požadovat po Uživateli náhradu újmy vzniklé v důsledku vložení zakázaného obsahu do Softwaru či Databáze. 

5. Poskytovatel je oprávněn odepřít vložení obsahu, který by překračoval limity úložiště nebo velikosti souboru povoleného Softwarem Poskytovatele. 

6. V případě, že bude mít Poskytovatel podezření na porušování ustanovení těchto všeobecných podmínek, vyhrazuje si právo provést kontrolu vloženého obsahu Uživatelem. Toto oprávnění nezakládá povinnost Poskytovatele provádět kontrolu obsahu Uživatele. Uživatel je samostatně odpovědný za škodu způsobenou svým jednáním. 

7. Uživatel má povinnost chránit Software Poskytovatele před neoprávněným a podvodným použitím neoprávněné osoby všemi vhodnými prostředky. Poskytovatel je oprávněn v případě neoprávněného užití Softwaru Poskytovatele zrušit přístup do Softwaru Poskytovatele bez náhrady. Poskytovatel může zrušit uživatelský účet Uživatele i v případě, kdy Uživatel svůj účet nevyužívá po dobu delší než jeden rok

VIII. Odpovědnost

1. V rozsahu povoleném právními předpisy se vylučuje tímto jakákoliv odpovědnost Poskytovatele za případnou škodu, či nemajetkovou újmu vzniklou užíváním Softwaru nebo naopak nemožností jej užívat, omezením přístupu či výpadkem funkčnosti Softwaru nebo Databáze či ztrátou dat. To se nevztahuje na újmu způsobenou na přirozených právech Uživatele a na újmu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Uživatel nemá nárok na náhradu škody související s jakýmkoliv výpadkem či odstávkou Softwaru či Databáze. Toto bere Uživatel na vědomí a vzdává se všech nároků na náhradu újmy. 

2. Vylučuje se zvláště jakákoliv odpovědnost Poskytovatele za nepřímé škody nebo za ušlý zisk Uživatele nebo jakékoliv třetí osoby. 

3. Poskytovatel nenese odpovědnost za nesplnění povinností plynoucích z těchto všeobecných podmínek v případě, že k jejich nesplnění došlo okolnostmi, které jsou nepředvídatelné a neovlivnitelné (např. válka, stávka, vyšší moc). 

4. Uživatel je povinen nahradit jakoukoliv škodu, včetně ušlého zisku a souvisejících nákladů (včetně nákladů právního zastoupení), která Poskytovateli vznikne v případě, že Uživatel, nebo osoba, které Uživatel umožnil přístup k Softwaru, poruší tyto všeobecné podmínky, jakékoliv jiné ujednání s Poskytovatelem nebo obecné právní předpisy, ať už k danému porušení dojde jednáním, nebo opomenutím Uživatele nebo příslušné třetí osoby. 

5. Uživatel odpovídá za jednání (nebo opomenutí) Spolupracujících osob, jako by jednal Uživatel sám. 

6. V případě, že Uživatel poruší svou povinnost nezasahovat do Software, je povinen Poskytovateli zaplatit smluvní pokutu ve výši ve výši 1.000.000, – Kč (slovy: jeden milion korun českých) za každý jednotlivý případ porušení. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty není nijak dotčen nárok na náhradu škody způsobenou Poskytovateli porušením povinnosti.

IX. Licenční poplatek

1. Ceník licenčních poplatků za užívání Softwaru uveřejněný na webu Poskytovatele, resp. jeho dílčích modulů a funkcionalit je nedílnou součástí všeobecných podmínek; Poskytovatel je oprávněn s Uživatelem sjednat i odlišnou výši licenčních poplatků. 

2. Není-li uvedeno jinak, licenční poplatky jsou uvedeny bez DPH. 

3. Sazba DPH bude stanovena dle platných právních předpisů.

4. Licenční poplatky se hradí předem. V případě prodlení s úhradou jakýchkoliv částek ze strany Uživatele je Poskytovatel oprávněn znemožnit Uživateli v přístupu k Softwaru a ukončit smlouvu bez výpovědní doby. 

5. Po obdržení platby vystaví Poskytovatel Uživateli daňový doklad – fakturu, kterou mu zašle elektronicky na Uživatelem sdělenou e-mailovou adresu.

X. Ukončení smlouvy

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to na dobu ode dne, kdy dojde k akceptaci všeobecných podmínek, do uplynutí období, které si Uživatel zvolil a k němuž se vztahuje uhrazený licenční poplatek; to vše v případě, že Uživatel nejpozději deset dnů před uplynutím této sjednané doby písemně oznámí Poskytovateli, že nemá zájem na prodloužení smlouvy. Jestliže Uživatel oznámení dle předchozí věty vůči Poskytovateli neučiní, prodlužuje se smlouva vždy o stejnou dobu, na níž byla původní smlouva uzavřena (tj. vždy o původně sjednanou dobu). Ostatní podmínky dosavadní smlouvy v tomto případě zůstávají zachovány. 

2. V případě užívání bezplatné verze Software Uživatelem je smlouva uzavírána na dobu určitou, a to do dne zrušení uživatelského účtu Uživatele. Uživatelský účet může Uživatel kdykoliv zrušit tak, že Poskytovatele s žádostí o zrušení svého účtu kontaktuje na e-mailové adrese support@freshflow.app.

3. Ukončením smlouvy Uživatel ztrácí přístup k Softwaru, tedy i ke všem datům uloženým v Databázi; tato data budou Poskytovatelem následně smazána. 

4. Poskytovatel je oprávněn smlouvu s Uživatelem ukončit i před uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, a to výpovědí bez výpovědní doby, v případě, že: 

– tak stanoví tyto všeobecné podmínky, 

– Uživatel neoprávněně nakládá se Softwarem nebo se o takové jednání pokusí, 

– Uživatel neoprávněně zasáhne do zdrojového kódu Softwaru nebo se o takové jednání pokusí, 

– Uživatel jiným způsobem poruší své povinnosti ze smlouvy s Poskytovatelem, resp. z těchto všeobecných podmínek (např. v případě porušení povinnosti uhradit licenční poplatek nebo jakýkoliv jiný peněžitý závazek vůči Poskytovateli), nebo z obecných právních předpisů. 

5. Výpověď ze strany Poskytovatele je účinná jejím doručením Uživateli elektronicky na e-mail, který uvedl při registraci do Softwaru, nebo na jinou jeho veřejně známou adresu. Pokud je e-mail uvedený Uživatelem při registraci nefunkční (např. proto, že byl Uživatelem zrušen), aniž by sdělil nový kontaktní e-mail, tato smlouva se automaticky ruší okamžikem, kdy se Poskytovatel o nefunkčnosti e-mailu Uživatele dozvěděl. 

6. Poskytovatel může kdykoliv ukončit tuto smlouvu a znepřístupnit Software bez náhrady v případě, že mu to bude nařízeno rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo provozování Softwaru nebudou umožňovat platné právní předpisy. 

7. V případě, že Poskytovatel z důvodů předvídaných těmito všeobecnými podmínkami předčasně ukončí smlouvu s Uživatelem, resp. jinak Uživateli znemožní užívat Software, nemá Uživatel nárok na vrácení již uhrazených poplatků, ani jejich části.

XI. Uživatel v postavení spotřebitele

1. Software slouží primárně k usnadnění podnikatelské činnosti Uživatelů. Ustanovení tohoto článku se použijí výlučně pro případ, kdy by byl Uživatel spotřebitelem i přesto, že Software není uzpůsobený na užívání spotřebiteli. 

2. Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, a to zasláním písemného odstoupení na e-mailovou adresu: support@calendee.cz. nebo na adresu sídla Poskytovatele. K odstoupení dle tohoto odstavce lze využít následující text: „Já (jméno a příjmení spotřebitele) tímto oznamuji, že odstupuji od licenční smlouvy uzavřené mezi mnou a Vaší společností dne (*),“ k němuž bude připojeno: jméno a příjmení spotřebitele, adresa spotřebitele, e-mailová adresa spotřebitele, datum a podpis spotřebitele. V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku vrátí Poskytovatel peněžní prostředky přijaté od Uživatele do třiceti (30) dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je Poskytovatel od Uživatele přijal. Poskytovatel je taktéž oprávněn vrátit peněžité prostředky jiným způsobem, pokud s tím Uživatel bude souhlasit a nevzniknou tím Uživateli další náklady.

3. V souladu s ustanovením § 1823 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Uživatel souhlasí s poskytnutím přístupu k Softwaru již před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy v délce trvání 14 dní. V případě odstoupení Uživatele od smlouvy, jejíž plnění již začalo, má Uživatel povinnost uhradit Poskytovateli poměrnou část licenčního poplatku.

4. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele).

5. Uživatel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy uzavřené s Poskytovatelem. Subjektem mimosoudního řešení takovéhoto spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“), www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh Uživatele. Náležitosti návrhu jsou obsaženy v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Uživatel může podat návrh u ČOI nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Poskytovatele poprvé.

XII. Závěrečná ujednání

1. V případě že je, nebo se stane některé z ustanovení těchto všeobecných podmínek neplatným nebo nevynutitelným, ostatní ustanovení zůstávají v plném rozsahu platné a účinné. 

2. Tato smlouva se řídí právem České republiky a případné spory budou předloženy k rozhodnutí soudům České republiky. 

3. Software byl vyvinut primárně pro použití při podnikatelské činnosti právnických osob a osob samostatně výdělečně činných se zaměřením na management klientského portfolia.

4. Tyto všeobecné podmínky jsou účinné od 1.10.2021.

Začněte s FreshFlow už dnes

Pro jednotlivce zdarma:

Stačí zadat email.